The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on January 7th, 2022 at the Shinjuku FACE in Tokyo, Japan.

Tag Team Match
Naomi Yoshimura & Toru Owashi defeated Antonio Honda & MAO.

DDT Ironman Heavymetalweight Championship Match
MAO defeated Toru Owashi to become the new Champion.

6 Man Tag Team Match
Pheromones (Yuki Ino, Yumeto Imanari & Danshoku Dino) vs. Super Sasadango Machine, Shunma Katsumata & Kazuki Hirata was declared a no contest.

Mixed Tag Team Match
Saki Akai & Akito defeated Yuki Ishida & Maya Yukihi.

Singles Match
Chris Brookes defeated YOSHIHIKO.

Tag Team Match
Yuji Hino & HARASHIMA defeated Kazusada Higuchi & Hideki Okatani.

Tag Team Match
Minoru Fujita & Soma Takao defeated MJ Paul & Daisuke Sasaki.

6 Man Tag Team Match
Burning (Jun Akiyama, Tetsuya Endo & Yuya Koroku) defeated The 37KAMINA (Konosuke Takeshita, Toi Kojima & Yuki Ueno).